Όροι χρήσης

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών του www.star-surfing.com από τον επισκέπτη / χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μου. Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών της και εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου. Η χρήση του www.star-surfing.com σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

Άδεια χρήσης

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, φωτογραφιών και κειμένων του δικτυακού τόπου μου και των υπηρεσιών που προσφέρω σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά μου.

Εξαίρεση: Για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και μόνο, επιτρέπεται η αναπαραγωγή και αναδημοσίευση με απαραίτητη προϋπόθεση τη μνεία της προέλευσής τους και την αναφορά του δημιουργού και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται με κανέναν τρόπο τα σχετικά δικαιώματα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας. Αναδημοσιεύση για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς με χρήση υπερσυνδέσμου επιτρέπεται, επίσης με μνεία στον δημιουργό καθώς και στον ιστότοπο www.star-surfing.com.

Πνευματικά Δικαιώματα

Το σύνολο του περιεχομένου αυτού του Διαδικτυακού Τόπου, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) φωτογραφιών, κειμένων, γραφικών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων και βίντεο, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του Τζαβάρα Εμμανουήλ και προστατεύεται από την Νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Αποκλεισμός Προτροπών – Συμβουλών

Κανένα μέρος του παρεχόμενου στους χρήστες / επισκέπτες περιεχομένου του δικτυακού τόπου δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, οδηγία, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών κατόπιν προσωπικής αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, αποκλειομένης οιασδήποτε ευθύνης μου.


English version

Terms of use

The use of the www.star-surfing.com electronic pages and services by the visitor / user implies its unconditional agreement with the following terms of use, applicable to all content, pages, graphics, images, photographs and the files included on my site. Therefore, the visitor / user must read these terms carefully before using the services and if they do not agree, they must not use the services and content of this site. The use of www.star-surfing.com means the unconditional acceptance by the visitor / user of these terms.

License

It is expressly prohibited to use, reproduce, republish, copy, store, sell, transmit, distribute, publish, perform, download, translate, modify in any way, in whole or in part the contents, photographs and texts of my website; of the services I offer to it without my prior permission.

Exception: For educational or research purposes only, replication and republication may be permitted subject to the condition that their origin and the designation of the author be mentioned and provided that the relevant industrial or intellectual property rights are not affected in any way. Reproduction for nonprofit organizations using hyperlinks is also permitted, with reference to the creator and www.star-surfing.com.

Copyright

The entire content of this Website, including (but not limited to) photographs, texts, graphics, drawings, images and videos, is the intellectual property of Tzavaras Emmanuel and is protected by the Intellectual Property Law.

Exclusion of Inquiries - Advice

No part of the content of the site provided to users / visitors is and can not in any way be regarded, directly or indirectly, as incitement, instruction, advice or incitement to any act or omission, but is at the discretion of users / visitors personal evaluation to act on their own will, to the exclusion of any responsibility I have.